Althaia

Diagnòstic biològic

El Departament de Diagnòstic Biològic atén totes les sol·licituds generades des de Consultes Externes, Àrees Bàsiques de Salut, Hospitalització i Urgències durant les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any. 

El Laboratori d’Anàlisis Clíniques funciona sota un esquema administratiu automatitzat pel sistema informàtic MODULAB GOLD que està connectat on-line amb tots els aparells del laboratori i amb el sistema informàtic d'Althaia, del que captura les dades demogràfiques de les històries clíniques de l’Hospital i al que exporta els resultats de les peticions sol·licitades al laboratori, i que conjuntament amb els Protocols Normalitzats de Treball asseguren el control i la qualitat dels processos i resultats.