Althaia

Formació

La Fundació Althaia vol facilitar un entorn on els professionals puguin tenir la informació necessària, interactuar  i formar-se per assolir els seus reptes i els de l’organització. També es vol obrir aquesta interacció amb tots aquells estudiants que es formen a la nostra institució amb la finalitat d’oferir uns serveis sanitaris i socials amb qualitat i eficiència.

D’aquesta manera potenciem l’excel·lència, tant tècnica com humana, dels nostres professionals ja que l’activitat docent i investigadora és considerada per Althaia com una inversió i compromís permanent.

Pla de formació

El Servei de Formació vetlla, a més a més, per facilitar l’actualització dels coneixements als professionals de la institució.

Per portar a terme aquest compromís anualment es desenvolupa un Pla de Formació, resultat de les necessitats formatives detectades per les diferents direccions, departaments, serveis i pel propi professional.

Els diferents centres de la institució estan dotats amb equipament multimèdia i una Biblioteca virtual i una de presencial a l’edifici de Sant Joan de Déu. També s’ofereix el servei d’obtenció de documents (SOD).