Althaia

Seguretat i qualitat

Impulsar la millora contínua per a la seguretat dels pacients

Mitjançant la Direcció de Qualitat, Innovació i Docència s’impulsa l’excel·lència contínua per mitjà de l’avaluació institucional de les diferents accions que intervenen en l’assistència sanitària i facilita l’ajuda en metodologia per l’elaboració de documents consensuats que descriuen els protocols, procediments, fitxes tècniques i altres documents que ajuden a que l’assistència sanitària estigui basada en l’evidència científica vigent.

L’impuls per dur a terme la millora contínua és mitjançant l’avaluació dels protocols, procediments, etc... i pel treball que desenvolupen les comissions clíniques que tenen objectius i indicadors de qualitat consensuats.

 

 

Seguretat del pacient

La seguretat del pacient es una prioritat en l’assistència sanitària, cada dia més complexa i amb més riscos potencials.

La necessitat d’un abordatge integral, que aglutini els esforços de tots els agents de l’hospital (comissions, grups de treball, iniciatives professionals...) i es plantegi nous reptes per impulsar la institució vers sistemes de treballs més segurs pels pacients, són la justificació de la creació d’un nucli de seguretat assistencial/clínica.

L’oportunitat ve donada per la participació de la Fundació Althaia en els projectes del Departament de Salut, liderats per l’Institut Avedis Donabediam, per l’any 2009.

La Comissió de Seguretat del Pacient és un grup de treball multidisciplinar que vetlla per la seguretat del pacient, aportant accions de millora en una línea transversal, abordant els àmbits organitzatius i humans relacionats, i també relacionant les diferents aportacions d’altres línees de treball.

Objectius

 • Tenir una visió global i transversal de tota l'organització en temes de seguretat
 • Fer un seguiment dels objectius comuns de la direcció
 • Relació i aportació de resultats a la Direcció

Funcions

 • Donar suport als professionals en relació als objectius de seguretat
 • Facilitar aspectes metodològics
 • Formació dels professionals en temes de seguretat clínica
 • Detecció, anàlisis i prevenció d’esdeveniments adversos
 • Feedback d’informació als líders, directius i professionals implicats en cada situació

Funcions especifiques pel projecte de Gestió de la Seguretat

 • Impuls i seguiment del projecte
 • Participar en les activitats de coordinació central dels projectes de seguretat
 • Coordinar les activitats avaluadores del projecte