Althaia

Admissions

Suport administratiu a l'activitat assistencial

És el primer contacte amb Althaia quan qualsevol persona sol·licita assistència o informació.

Assumeix el paper de recepció, tracte i emissió d'informació de la institució. És una unitat al servei del ciutadà, que contribueix al moviment de tot l'engranatge de l'organització hospitalària.

Per altra banda, el servei d'Admissions ofereix el seu suport a l'activitat assistencial, és una àrea de gestió de recursos, prestacions i flux de pacients, de suport als serveis mèdics i a la direcció. Registra i gestiona la informació mèdico-administrativa. 

Admissions és responsable del manteniment de les dades dels pacients i episodis assistencials. El nostre objectiu està orientat a les tasques de gestió de pacients (organització assistencial, ingressos, urgències, exploracions, etc...) facilitant i tramitant els procediments administratius per a l’accés al nivell assistencial. Tanmateix ens ocupem del manteniment de circuits i procediments per les tres àrees d’atenció (hospitalització, urgències i consulta externa).

Admissions d’Urgències    

Registre d’entrada, documentació necessària per a l’assistència, registre de sortida, gestió de trasllats...

Admissions Central

Sol·licitud d’ingrés, gestió de llits, demanda quirúrgica, programació quirúrgica, registre d’intervencions, llistes d’espera, gestió de trasllats...

Consulta Externa

Coordinació amb altres Centres, SCS, gestió i registre de cites, demanda ambulatòria, llistes d’espera ambulatòries, transport sanitari...

Àrea Hospitalització/Secretàries Tècniques

Coordinació de les tasques administratives de suport per a l’assisstència, relacionades amb Admissions.