Althaia

Documentació clínica

Custodiar la història clínica del malalt per al suport assistencial i la informació dels pacients

El Servei de Documentació i Informació Clínica té com a responsabilitat principal vetllar per la qualitat de la història clínica a fi que sigui per als professionals sanitaris una eina útil per a l’assistència dels pacients. És la responsable també de garantir l'accés dels pacients a la seva història clinica proporcionant còpia de la documentació clínica quan el pacient ho sol·licita.

Ubicació

Hospital de Sant Joan de Déu
Planta -4

Contacte

documentacioclinica@althaia.cat 

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8 a 14h.

T. 93 875 93 00
ext. 3405

Què us cal fer per accedir a la vostra documentació clínica?

Una còpia de la documentació continguda en la història clínica està a disposició del pacient o persona autoritzada, sempre que ho sol·liciti.

Els documents clínics d’assistències amb càrrec CatSalut també poden ser visualitzades a través de la web “La meva Salut” .

Podeu adreçar-vos telefònicament (aconsellable) o personalment a les dependències del Servei de Documentació i Informació Clínica en l’horari d’atenció al públic (de 8.00 a 14.00 hores). Allà us indicaran allò que necessiteu per poder recollir una còpia de la vostra documentació. En cas de fer la sol·licitud sense haver trucat prèviament pot ser que sigui necessari venir un altre dia per recollir la documentació clínica (en funció del volum i tipus de documentació sol·licitada).

En el moment de la recollida de documentació cal portar el DNI, NIE o passaport, i signar un document conforme rebeu la documentació sol·licitada. Els documents us seran lliurats en suport paper excepte les imatges mèdiques que us seran donades en suport CD. En el cas que vingui una altra persona, ha d’estar autoritzada pel pacient i portar:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pacient
  • DNI de la persona autoritzada
  • Autorització signada del pacient

En cas de sol·licitud de documentació d’un menor cal que els pares portin el llibre de família.

Per a la sol·licitud i, si escau, autorització podeu utilitzar el següent formulari: “Sol·licitud de còpia de documentació clínica i autorització de recollida” que inclou una apartat d’autorització per si la persona que ha de venir a recollir la documentació no és el pacient.

Des del Servei de Documentació Clínica també s'atenen les sol·licituds per a l'elaboració d'informes mèdics resum d'evolució o situació del malalt.